Menu Close

„Panevėžio šeimai”

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ ŠEIMOS GEROVĖS SRITYJE, VEIKLOS PROJEKTAS „PANEVĖŽIO ŠEIMAI”

2022–2023 METAI

2022-05-02 pradėjome vykdyti projektą „Panevėžio šeimai”. Projektams vykdyti paskirtos valstybės biudžeto lėšos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto SAD Ministerijai patvirtintų asignavimų programoms.

2023-01-01 pradėtas antras projekto etapas.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Panevėžio miesto šeimoms gauti savitarpio pagalbos grupės bei psichologo paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo skubiau ir siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes.

Projekto lėšomis finansuojamos ir vykdomos šios veiklos:

1. Psichologo pagalbos teikimas asmenims, išgyvenantiems krizę (neplanuotas nėštumas, skyrybos, įvairios priklausomybės ir kt.) ar patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų (netektis, skyrybos ir kt.), taip pat jų šeimoms (numatyta suteikti 10 individualių konsultacijų ne mažiau 20 asmenų (šeimų);

2. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas (pagalbos įveikiant krizių sukeltas neigiamas pasekmes teikimas) (numatyta suorganizuoti 2-3 savitarpio pagalbos grupių susitikimus, bent kartą per mėnesį susitinkant su specialistu – psichologu.

Projekto tikslinė grupė – šeimos, tėvai ar vienas iš tėvų, įtėviai, globėjai, vaikai, gyvenantys Panevėžio mieste. Numatoma, kad paslaugas gaus Panevėžio miesto šeimos, pareiškusios norą dalyvauti projekto veiklose, taip pat numatoma, kad dalis paslaugų bus skirta šeimoms, kurias rekomenduos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Vaiko gerovės komisija, Pedagoginė psichologinė tarnyba, ikimokyklinės, bendrojo lavinimo įstaigos ir kt.

Skip to content