Menu Close

Globos namų taryba

Vadovaujantis  LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-12-11 įsakymu Nr.A1-566 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ bei 2016m. gruodžio 14d. globos namų tarybos  susirinkimo protokolu Nr. 2016-02, 2016 m. gruodžio 20 d. buvo patvirtinti nauji VšĮ Šv. Juozapo globos namų tarybos nuostatai.

Visuotinio gyventojų susirinkimo metu slaptu balsavimu išrinkta nauja globos namų taryba vieniems metams. Į globos namų tarybos sudėtį kviečiami socialinės globos namuose gyvenantys asmenys, personalo atstovai, asmenų globėjai, rūpintojai, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, kitų institucijų, NVO, bendruomenės, kurioje yra socialinės globos namai, atstovai ar kt.

Į globos namų tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kiti, tarybai nepriklausantys asmenys (darbuotojai, gyventojai, artimieji ir kt.), kuriems svarstomi klausimai yra aktualūs, svarbūs.

Globos namų taryba glaudžiai bendradarbiauja su socialinės globos namų bendruomene, palaiko geranoriškus tarpusavio santykius, vertina iniciatyvą ir pastangas, propaguoja džiaugsmo pojūtį, gėrį ir optimizmą, netoleruoja abejingumo, sąstingio, žemos intelektualinės kultūros, paviršutiniškos ar patogios asmeninės pozicijos.

 

 

Skip to content